Opłaty
Opłaty notarialne, które ponosi klient kancelarii, dzielimy na kilka rodzajów (w zależności od dokonywanej czynności):

TAKSA NOTARIALNA

Wynagrodzenie notariusza określone przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku; maksymalne stawki taksy notarialnej określa poniższa tabela:

do 3000 zł
100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł
100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł
310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł
710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł
1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł
4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł
6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7500 zł

PODATEK VAT

wynagrodzenie notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), według obowiązującej stawki (23%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusz pobiera podatek od klienta, a następnie zobowiązany jest do odprowadzenia go w wyznaczonym terminie na rzecz Skarbu Państwa.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn notariusz pobiera, a następnie odprowadza go na rzecz Skarbu Państwa i właściwych Sądów Rejonowych.

OPŁATA SĄDOWA

notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej oraz pobrać należne opłaty sądowe, a następnie przekazać do właściwych Sądów Rejonowych.

WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY

notariusz pobiera wynagrodzenie (200 zł + VAT) za czynność złożenia wniosku wieczystoksięgowego.

WYPISY AKTU NOTARIALNEGO

notariusz pobiera opłatę (6 zł + VAT za stronę aktu) za sporządzenie wypisów aktu notarialnego przekazywanych dla stron aktu notarialnego i do właściwych urzędów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztach czynności notarialnej wskazany jest kontakt z kancelarią notarialną. Informacje i wyjaśnienia udzielane są przez notariusza bezpłatnie. Więcej informacji na temat opłat znajduje się również w opisach poszczególnych czynności.