Dzierżawy i najmy

Najem okazjonalny i instytucjonalny

Popularność najmu okazjonalnego w ostatnim czasie mocno wzrosła. Jest to spowodowane możliwością ochrony, jaką daje on właścicielom nieruchomości. Aby najemca mógł podpisać u notariusza oświadczenie o poddaniu się egzekucji, musi najpierw zostać zawarta umowa najmu okazjonalnego (lub instytucjonalnego w przypadku zawarcia umowy przez firmę, która zajmuje się wynajmowaniem mieszkań). Ważne jest to, aby została zawarta na czas określony. Z taką umową można udać się do notariusza i umówić się na podpisanie przez najemcę wyżej wspomnianego oświadczenia. Oprócz tego, aby dodatkowo się zabezpieczyć, osoba postronna, która nie jest stroną umowy najmu, może podpisać w obecności notariusza (tzw. poświadczenie podpisu) własnoręcznie przygotowane oświadczenie o przyjęciu „pod swój dach” najemcy, w razie gdyby umowa najmu została wypowiedziana.
  • ważne dowody osobiste lub paszporty najemców (osób, które będą mieszkać w wynajmowanym lokalu),
  • podpisaną przez obie strony umowę najmu, zawartą na czas określony,
  • opcjonalnie przygotowane, ale niepodpisane oświadczenie osoby trzeciej o przyjęciu „pod swój dach” – wtedy do notariusza taka osoba musi przyjść osobiście.
Na całkowity koszt składa się: taksa notarialna + VAT, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu ) – 6 zł + VAT za stronę.
W przypadku pierwszej formy wystarczy zgłosić się do notariusza z dowodami osobistymi i przygotowaną, ale niepodpisaną umową. Jeżeli chcemy jednak, aby to notariusz przygotował umowę, potrzebne będą:
  • ważne dowody osobiste lub paszporty wszystkich osób stawających do aktu (wydzierżawiających i dzierżawców),
  • dokument potwierdzający, w jaki sposób wydzierżawiający nabyli nieruchomość (np. akt notarialny lub postanowienie sądu),
  • wypis z rejestru gruntów obejmujący działki, które mają być przedmiotem dzierżawy – dokument ten można uzyskać we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub starostwie,
  • określenie przez strony wysokości czynszu i długości trwania umowy.
W specyficznych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.
Koszt aktu zależy od wartości czynszu dzierżawy i okresu, na jaki zostanie zawarta umowa, które zostaną wskazane przez strony. Na całkowity koszt składa się: taksa notarialna + VAT, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu ) – 6 zł + VAT za stronę.

Dzierżawa

Umowa dzierżawy najczęściej dotyczy gruntów rolnych. Może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, ale musi mieć określoną wysokość czynszu. Nawet jeżeli zostanie on ustalony, np. w zbożu czy inwentarzu, to trzeba będzie określić orientacyjną wartość tych przedmiotów. Przed notariuszem może być zawarta w formie przygotowanej przez strony umowy – wtedy notariusz jedynie poświadcza, że w jego obecności podpisały się pod umową odpowiednie osoby. Może być również zawarta w formie aktu notarialnego – wtedy to notariusz przygotowuje dokument samodzielnie.