Hipoteki
Hipoteka stanowi jedną z form zabezpieczenia wierzytelności (mówiąc w uproszeniu długu). Ustanowienie hipoteki może odbywać się łącznie z czynnością notarialną, taką jak np. sprzedaż lokalu lub działki (najczęściej jest to zabezpieczenie kredytu hipotecznego) albo w związku z inną umową, która została zawarta między stronami (np. umowa pożyczki, której zabezpieczenie stanowić będzie hipoteka).
  • ważne dowody osobiste lub paszporty osób będących właścicielami nieruchomości,
  • dokument potwierdzający, w jaki sposób właściciel nabył nieruchomość (np. akt notarialny lub postanowienie sądu),
  • numer księgi wieczystej
  • (w przypadku działki) wypis z rejestru gruntów obejmujący działki, które mają stanowić zabezpieczenie – dokument ten można uzyskać we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub starostwie,
  • podpisana umowa pożyczki lub umowa kredytu oraz oświadczenia banku (w niektórych przypadkach również pełnomocnictwa osób reprezentujących bank).
W specyficznych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Koszt aktu notarialnego zależy od kwoty, do której ustanawiana jest hipoteka. Na całkowity koszt aktu składa się: taksa notarialna + VAT, opłaty sądowe, koszt złożenia wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza – 246 zł oraz koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.