Darowizny

Darowizna

Darowizna to umowa, której celem jest nieodpłatne (czyli za darmo) przekazanie własności. Jeżeli dokonywana jest pomiędzy osobami bliskimi (dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonek), notariusz nie pobiera od niej podatku. Co do zasady, dokonanie darowizny wymaga sporządzenia aktu notarialnego.

Co możemy darować?

 • lokal
 • nieruchomość (zabudowaną lub bez zabudowań)

wymagane jest również określenie wartości przedmiotu darowizny.

Warto też wspomnieć, że przy umowach darowizny można ustanowić służebność osobistą polegającą na prawie zamieszkiwania.

 • ważne dowody osobiste lub paszporty wszystkich osób (darujących i obdarowanych),
 • dokument potwierdzający, w jaki sposób darujący nabyli lokal (np. akt notarialny lub postanowienie sądu),
 • numer księgi wieczystej.

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

 • ważne dowody osobiste lub paszporty wszystkich osób (darujących i obdarowanych),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o stanie prawnym lokalu,
 • dokument potwierdzający, w jaki sposób darujący nabyli prawo do lokalu (np. przydział, akt notarialny lub postanowienie sądu),
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona).

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

 • ważne dowody osobiste lub paszporty wszystkich osób (darujących i obdarowanych),
 • dokument potwierdzający, w jaki sposób darujący nabyli nieruchomość (np. akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu lub stwierdzenie dziedziczenia),
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący działki, które mają być darowane (jeżeli będzie zakładana nowa księga wieczysta, potrzebny będzie również wyrys z mapy ewidencyjnej) – dokument ten można uzyskać we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub starostwie,
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania – dokument do uzyskania we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub urzędzie gminy,
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona).

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Koszt aktu zależy od wartości przedmiotu darowizny, która zostanie wskazana przez strony. Na całkowity koszt składa się:

 • taksa notarialna + VAT,
 • opłaty sądowe,
 • podatek od spadków i darowizn (jego wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa między darczyńcą a obdarowanym),
 • koszt złożenia wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza – 246 zł,
 • koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu )– 6 zł + VAT za stronę.