Inne

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwa u notariusza można udzielić w dwóch formach: poprzez poświadczenie podpisu przez notariusza na dokumencie przygotowanym przez klienta albo w formie aktu notarialnego, który przygotowuje notariusz. Wybór odpowiedniej formy ma ogromne znaczenie. Jeżeli pełnomocnik ma później dokonać na podstawie takiego umocowania jakiejkolwiek czynności w formie aktu notarialnego, to pełnomocnictwo też musi zostać udzielone w takiej formie (np. gdy potrzebujemy pełnomocnictwa do darowizny lub sprzedaży nieruchomości). Przed sporządzeniem pełnomocnictwa najlepiej zwrócić się do instytucji, w której będzie ono nam potrzebne (chyba że chcemy udzielić pełnomocnictwa ogólnego), żeby ustalić, czy nie są wymagane specjalne zapisy lub forma takiego dokumentu. W razie wątpliwości można skonsultować się również z notariuszem. Przy udzielaniu pełnomocnictwa do Kancelarii musi stawić się jedynie mocodawca, czyli ten, kto udziela pełnomocnictwa.

 • dowód osobisty lub paszport mocodawcy,
 • dane personalne pełnomocnika,
 • wskazanie, do czego pełnomocnictwo ma służyć (w przypadku pełnomocnictwa do określonej czynności np. do sprzedaży konkretnego lokalu potrzebne będą dodatkowe dokumenty, które pozwolą poprawnie opisać nieruchomość, np. akt nabycia nieruchomości, wypis z rejestru gruntów).

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Koszt poświadczenia podpisu przez notariusza to cena 20 zł + VAT od każdego złożonego podpisu.

Koszt pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego zależy od jego zakresu.

Na całkowity koszt aktu notarialnego składa się: taksa notarialna (od 30 do 100 zł) + VAT oraz koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.

Na całkowity koszt aktu notarialnego składa się: taksa notarialna + VAT oraz koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.

Umowy majątkowe małżeńskie

Najbardziej popularną i najczęściej zawieraną umową majątkową małżeńską jest umowa rozdzielności majątkowej. W uproszczeniu można powiedzieć, że po zawarciu takiej umowy każde z małżonków odpowiada od tej pory za swój majątek, a wszystkie składniki, które do tej pory wchodziły w skład ich majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską, będą posiadać w udziałach po ½ części. Umowę tą można zawrzeć już przed zawarciem związku małżeńskiego – wtedy zaczyna obowiązywać od dnia zawarcia.

Zniesienie współwłasności

Polega na podzieleniu się przez dotychczasowych współwłaścicieli posiadaną nieruchomością (ze spłatą lub bez).
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stawających do aktu,
 • podstawa nabycia nieruchomości,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia poprzez dziedziczenie – zawsze, w przypadku nabycia w drodze darowizny – od 2007 roku).

Ponadto wymagane mogą być:

 • numer księgi wieczystej nieruchomości (o ile jest prowadzona),
 • (w przypadku działki) wypis z rejestru gruntów obejmujący działki, które mają być przedmiotem umowy zamiany (jeżeli będzie zakładana nowa księga wieczysta potrzebny będzie również wyrys z mapy ewidencyjnej) – dokument ten można uzyskać we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub starostwie,
 • (w przypadku działki) zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania – dokument do uzyskania we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub urzędzie gminy,
 • (w przypadku działki) zaświadczenie o objęciu lub nieobjęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu (dotyczy nieruchomości położonych poza Suwałkami) – dokument ten uzyskamy w odpowiednim dla położenia działki starostwie,
 • (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) zaświadczenie spółdzielni o stanie prawnym lokalu.

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Koszt aktu notarialnego zależy od wartości nieruchomości.

Na całkowity koszt aktu składa się: taksa notarialna + VAT, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych (w przypadku zniesienia współwłasności ze spłatą – 2% od wartości otrzymanego prawa majątkowego ponad udział przysługujący przed zniesieniem współwłasności), podatek od spadków i darowizn (w przypadku zniesienia współwłasności bez spłaty od wartości otrzymanego prawa majątkowego ponad udział przysługujący przed zniesieniem współwłasności), koszt złożenia wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza – 246 zł, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.

Inne niewymienione czynności

Opisane powyżej czynności są tylko przykładowymi, najbardziej popularnymi, którymi zajmuje się notariusz. W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszą Kancelarią.