Dokumenty

Dane personalne stron stawających do aktu

  • imiona i nazwiska,
  • imiona rodziców,
  • adres zamieszkania,
  • stan cywilny,
  • numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, którym będą się legitymować oraz termin ważności tych dokumentów,
  • numery PESEL.

Podstawa nabycia nieruchomości lub spółdzielczego prawa

W zależności od tego, w jaki sposób nieruchomość została nabyta, może być to np. akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienie o zniesieniu współwłasności albo przydział lokalu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odnaleźć go w domu można uzyskać go w miejscu, gdzie dokument był podpisywany, w archiwum państwowym lub w sądzie. Podstawą nabycia nieruchomości może być również postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wypis z rejestru gruntów do celów wieczystoksięgowych

Dokument ten można uzyskać we właściwym dla położenia nieruchomości urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Nie powinien być starszy niż 3 miesiące. W przypadku, kiedy dla nieruchomości trzeba będzie założyć nową księgę wieczystą, konieczny jest również wyrys z mapy ewidencyjnej.

Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Można uzyskać je w odpowiednim dla położenia nieruchomości urzędzie miasta lub urzędzie gminy. Nie powinno być starsze niż 3 miesiące.

Zaświadczenie o lasach

Wynika z niego, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Można je uzyskać w odpowiednim dla położenia działki starostwie powiatowym.

Zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku/zasiedzenia/darowizny

Uzyskuje się je w urzędzie skarbowym. Potrzebne jest, gdy podstawą nabycia nieruchomości jest postanowienie o zasiedzeniu, postanowienie o nabyciu spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, darowizna (od 2007 roku), umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności (od 2007 roku).

Zaświadczenie ze spółdzielni o stanie prawnym lokalu

Potrzebne jest jedynie wtedy, kiedy posiadamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jest to zaświadczenie, z którego wynika między innymi, czy dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta oraz czy członek spółdzielni nie posiada zadłużeń.

Skrócone odpisy aktów stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu

Do uzyskania w urzędzie stanu cywilnego. Wydawane są najbliższej rodzinie lub osobom, które wykażą interes prawny.

Mapa z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości

Dokument można uzyskać w odpowiednim starostwie powiatowym (urzędzie miasta), zaś decyzja może być wydana np. przez starostę lub wojewodę. Jeżeli dokonany został podział działek rolnych powyżej 0,3000 ha decyzja mogła nie zostać wydana i w takim przypadku wystarczającym dokumentem jest sama mapa podziałowa.