Dożywocia i służebności

Służebności gruntowe i osobiste

Ustanowienie służebności gruntowej może okazać się konieczne, np. jeżeli działka, którą chcemy sprzedać lub darować, nie ma dostępu do drogi publicznej. Umowy służebności przesyłu są zawierane z dostawcami energii elektrycznej czy ogrzewania, jeżeli właściciel działki chce, aby jego nieruchomość była podłączona do instalacji.

W przypadku służebności osobistych można zagwarantować dożywotnią możliwość zamieszkiwania w danym lokalu czy budynku albo korzystania z określonych nieruchomości. Zazwyczaj są to umowy towarzyszące innym umowom (np. darowiznom). Służebność może być ustanowiona odpłatnie lub nieodpłatnie.

Służebności ustanawiane w obecności notariusza są ujawniane w księgach wieczystych.

  • ważne dowody osobiste lub paszporty wszystkich osób stawających do aktu (w różnych przypadkach mogą być to obie strony, a czasami jedynie właściciel nieruchomości, na której ustanawiana będzie służebność, jeżeli wcześniej sporządzono odpowiednią umowę w formie pisemnej),
  • dokument potwierdzający, w jaki sposób właściciel nabył nieruchomość (np. akt notarialny lub postanowienie sądu),
  • numer księgi wieczystej
  • (w przypadku działki) wypis z rejestru gruntów uzyskany we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub starostwie.
W specyficznych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Koszt aktu zależy od wartości służebności, która zostanie wskazana przez strony. Na całkowity koszt składa się: taksa notarialna + VAT, opłaty sądowe, koszt złożenia wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza – 246 zł, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu )– 6 zł + VAT za stronę.

  • ważne dowody osobiste lub paszporty osób będących stronami umowy,
  • dokument potwierdzający, w jaki sposób właściciel nabył nieruchomość (np. akt notarialny lub postanowienie sądu),
  • numer księgi wieczystej,
  • (w przypadku działki) wypis z rejestru gruntów obejmujący działki, które mają być przedmiotem umowy dożywocia (jeżeli zakładana będzie nowa księga wieczysta, potrzebny będzie również wyrys z mapy ewidencyjnej) – dokument ten można uzyskać we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub starostwie,
  • (w przypadku działki) zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania – dokument do uzyskania we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub urzędzie gminy,
  • (w przypadku działki) zaświadczenie o objęciu lub nieobjęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu (dotyczy nieruchomości położonych poza Suwałkami) – dokument ten uzyskamy w odpowiednim dla położenia działki starostwie.

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Koszt aktu zależy od wartości nieruchomości. Na całkowity koszt aktu składa się: taksa notarialna + VAT, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości nieruchomości), koszt złożenia wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza – 246 zł, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.

Dożywocia

Umowa dożywocia różni się od umowy służebności osobistej tym, że osoba, która nabywa nieruchomość od dożywotnika, musi zapewnić mu nie tylko możliwość mieszkania czy korzystania z budynku, ale również utrzymanie, wyżywienie, leki, ogrzewanie itd., a nawet sprawić dożywotnikowi pogrzeb. Różnica jest również w formie takiej umowy, tzn. naliczany jest przy zawarciu umowy dożywocia 2% podatek od czynności cywilnoprawnych analogiczny do tego, który występuje przy umowie sprzedaży. Nie ma tu natomiast znaczenia stopień pokrewieństwa osób, które są stronami umowy.