Sprzedaże

Sprzedaż lokalu

Sprzedaż mieszkania lub innego lokalu (np. garażu) warto rozpocząć od sprawdzenia, czy nieruchomość ta stanowi naszą odrębną własność, czy też przysługuje nam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jest to kluczowa kwestia, jeżeli chodzi o dobór dokumentów potrzebnych do stworzenia aktu. Lokale spółdzielcze nie muszą mieć założonej księgi wieczystej, ale jeżeli takie prawo będzie nabywane na kredyt, zajdzie konieczność założenia księgi i wtedy notariusz będzie potrzebować dodatkowego dokumentu w postaci wypisu z rejestru gruntów na działkę, na której stoi blok. To, co jest niezbędne, to oczywiście określenie ceny oraz sposobu płatności. Jeżeli mieszkanie jest kupowane na kredyt, potrzebna będzie umowa kredytowa, zaświadczenie o udzieleniu kredytu i oświadczenie o poparciu wniosku przez bank o ustanowieniu hipoteki oraz (w większości przypadków) pełnomocnictwa banku. Warto też wspomnieć, że w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia (zawsze) oraz w drodze darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (od 2007 roku) będzie wymagane również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadków i darowizn.
 • ważne dowody osobiste lub paszporty sprzedających i kupujących,
 • dokument potwierdzający, w jaki sposób sprzedający nabyli lokal (np. akt notarialny lub postanowienie sądu),
 • numer księgi wieczystej.

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

 • ważne dowody osobiste lub paszporty sprzedających i kupujących,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,
 • dokument potwierdzający, w jaki sposób sprzedający nabyli prawo do lokalu (np. akt notarialny, przydział lokalu lub postanowienie sądu),
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona).
W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Koszt aktu zależy od ceny lokalu, która zostanie wskazana przez strony.

Na całkowity koszt aktu składa się: taksa notarialna + VAT, opłaty sądowe (w przypadku spółdzielczego prawa do lokalu, o ile posiada założoną księgę wieczystą), podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości lokalu), koszt złożenia wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza – 246 zł, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.

 • ważne dowody osobiste lub paszporty sprzedających i kupujących,
 • dokument potwierdzający, w jaki sposób sprzedający nabyli nieruchomość (np. akt notarialny lub postanowienie sądu),
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący działki, które mają być przedmiotem sprzedaży (jeżeli będzie zakładana nowa księga wieczysta, potrzebny będzie również wyrys z mapy ewidencyjnej) – dokument ten można uzyskać w odpowiednim dla położenia działki urzędzie miasta lub starostwie,
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania – dokument do uzyskania w odpowiednim dla położenia działki urzędzie miasta lub urzędzie gminy,
 • zaświadczenie o objęciu lub nieobjęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu (dotyczy nieruchomości położonych poza Suwałkami) – dokument ten uzyskamy w odpowiednim dla położenia działki starostwie,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia poprzez dziedziczenie i zasiedzenie – zawsze, w przypadku nabycia w drodze darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności – od 2007 roku),
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona).

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Koszt aktu zależy od ceny nieruchomości. Na całkowity koszt aktu składa się: taksa notarialna + VAT, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości nieruchomości), koszt złożenia wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza – 246 zł, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.

Sprzedaż działki

Polega na sprzedaży nieruchomości zarówno zabudowanej, jak i bez budynku. Ważne jest ustalenie, czy jesteśmy właścicielami nieruchomości, czy też użytkownikami wieczystymi. Notariusz będzie w stanie sprawdzić to na podstawie okazanej podstawy nabycia lub numeru księgi wieczystej. Wpływa to głównie na wysokość opłaty sądowej. Istotną informacją, której również będzie wymagał notariusz, jest to, czy nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (jeżeli nie – będzie konieczne ustanowienie służebności gruntowej lub nabycie udziału w drodze) oraz czym dokładnie zabudowana jest działka, oraz jakie są orientacyjne powierzchnie użytkowe stojących na niej budynków. Oczywiście sprawdzony zostanie również stan księgi wieczystej (o ile jest prowadzona), dzięki temu dowiemy się, czy nieruchomość jest wolna od obciążeń. Od tego zależało będzie również, czy notariusz będzie potrzebował dodatkowych dokumentów. Niezbędne będzie ustalenie ceny, terminu zapłaty i wydania nieruchomości, a także ewentualne przedstawienie umowy kredytowej i oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, o ile działka kupowana jest na kredyt.

Sprzedaż działki rolnej

Czynność ta różni się nieco od sprzedaży „zwykłej” działki, o ile działka rolna ma powierzchnię od 0,3000 ha do 1 ha. Gdy grunty takie kupuje osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym, sporządzane są dwie umowy: warunkowa umowa sprzedaży (sprzedaż pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przysługującego mu prawa pierwokupu) i umowa przeniesienia własności nieruchomości (po otrzymaniu z KOWR oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu). Oznacza to, że sprzedający i kupujący będą musieli stawić się w kancelarii dwa razy i podpisać dwa akty notarialne. W przypadku, kiedy strony dojeżdżają z daleka albo mają trudności w stawieniu się na drugą umowę, warto rozważyć udzielenie pełnomocnictwa. Warto wspomnieć, że przy zakupie nieruchomości rolnej, po spełnieniu odpowiednich warunków, można skorzystać z pomocy de minimis w celu uzyskania zwolnienia od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu (dotyczy części nieruchomości, która stanowi użytki rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, z wyłączeniem budynków, nieużytków i lasów). Szczegółowych informacji w tej kwestii udziela notariusz.

 • ważne dowody osobiste lub paszporty sprzedających i kupujących,
 • dokument potwierdzający, w jaki sposób sprzedający nabyli nieruchomość (np. akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu lub stwierdzenie dziedziczenia),
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący działki, które mają być przedmiotem sprzedaży (jeżeli będzie zakładana nowa księga wieczysta, potrzebny będzie również wyrys z mapy ewidencyjnej) – dokument ten można uzyskać we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub starostwie,
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania – dokument do uzyskania we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub urzędzie gminy,
 • zaświadczenie o objęciu lub nieobjęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu (dotyczy nieruchomości położonych poza Suwałkami) – dokument ten uzyskamy w odpowiednim dla położenia działki starostwie,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia poprzez dziedziczenie i zasiedzenie – zawsze, w przypadku nabycia w drodze darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności – od 2007 roku),
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona).

Jeśli zbywana będzie działka rolna od 1 ha wzwyż, to potrzebna będzie dodatkowo zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, chyba że nabycia dokonuje rolnik indywidualny.

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

 • ważne dowody osobiste lub paszporty sprzedających i kupujących,
 • dokument potwierdzający, w jaki sposób sprzedający nabyli nieruchomość (np. akt notarialny lub postanowienie sądu),
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący działki, które mają być przedmiotem sprzedaży (jeżeli będzie zakładana nowa księga wieczysta, potrzebny będzie również wyrys z mapy ewidencyjnej) – dokument ten można uzyskać we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub starostwie,
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania – dokument do uzyskania we właściwym dla położenia działki urzędzie miasta lub urzędzie gminy,
 • zaświadczenie o objęciu lub nieobjęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu (dotyczy nieruchomości położonych poza Suwałkami) – dokument ten uzyskamy w odpowiednim dla położenia działki starostwie,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia poprzez dziedziczenie i zasiedzenie – zawsze, w przypadku nabycia w drodze darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności – od 2007 roku),
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona).

Dodatkowo kupujący musi przedstawić:

 • świadectwo/dyplom ukończenia szkoły,
 • nakaz płatniczy podatku rolnego,
 • zaświadczenie Wójta o zameldowaniu w danej gminie,
 • zaświadczenie z KRUS-u o podleganiu ubezpieczeniu (w przypadku niepodleganiu ubezpieczeniu w KRUS-ie – podstawy nabycia posiadanych już gruntów rolnych).

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Koszt aktu zależy od ceny nieruchomości.

Na całkowity koszt aktu składa się: taksa notarialna + VAT, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości lokalu), koszt złożenia wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza – 246 zł, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.

W przypadku, gdy sporządzane będą warunkowa umowa sprzedaży i umowa przeniesienia własności nieruchomości:

 • przy warunkowej umowie sprzedaży na koszt aktu składa się taksa notarialna (połowa) + VAT oraz koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę,
 • przy umowie przeniesienia własności na koszt aktu składają się: taksa notarialna + VAT, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości nieruchomości), koszt złożenia wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza – 246 zł, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.